InsLAB

Technologia w rynku ubezpieczeń

rolnych

Czym jest InsLAB?

InsLAB to platforma zawierająca narzędzia do specjalistycznej analizy danych wykorzystywanych w ocenie występowania szkód w ubezpieczeniach rolnych. Efektem końcowym analizy jest raport, który zawiera wszystkie niezbędne informacje do określenia wskaźnika prawdopodobieństwa wystąpienia szkody zgodnie z deklaracją zgłaszającego wystąpienie szkody.

Rodzaje raportów

W swojej ofercie posiadamy 4 rodzaje raportów będących efektem analizy różnych rodzajów danych.

Przezimowanie

Raport złego przezimowania obejmuje ocenę stanu uprawy polegającą na określeniu zagęszczenia roślin rzepaku na polu oraz detekcję obszarów, które nie spełniają zakładanej minimalnej gęstości zgodnej z OWU. Wyniki tego raportu wspierają działy sprzedaży i likwidacji.

Przymrozki wiosenne

Raport wpływu przymrozków polega na ocenie szkód przymrozków wiosennych poprzez określenie poziomu (wielkości procentowej) uszkodzeń danego gatunku rośliny uprawnej. Ocena poprzedzona jest monitoringiem warunków meteorologicznych na analizowanym polu. Wyniki tego raportu wspierają działy likwidacji.

Deszcze nawalne

Raport deszczy nawalnych jest oszacowaniem wielkości zniszczeń spowodowanych wystąpieniem huraganu bądź deszczu nawalnego. Raport, będący wynikiem analizy, zawiera informacje o zasięgu uszkodzenia w obrębie uprawy oraz powierzchnię owego uszkodzenia. Wyniki tego raportu wspierają działy likwidacji. Raport deszczów nawalnych jest wynikiem analiz zasięgu szkód na uprawie oraz określenie powierzchni tego zasięgu. Analiza uwzględnia pomiar powierzchni uszkodzonej oraz informację o symptomie uszkodzenia np. stagnująca woda, wyłożenie roślin, niewielka obsada. Wyniki tego raportu wspierają działy likwidacji.

Termin ścięcia

Raport terminu ścięcia wykorzystuje zobrazowanie satelitarne do weryfikacji terminu ścięcia upraw w odniesieniu do zadeklarowanego dnia występowania zgłoszonej szkody. Analiza uwzględnia pomiar powierzchni uprawy pozostającej na polu w dniu wystąpienia szkody. Wyniki tego raportu wspierają działy likwidacji.

Dla kogo jest przeznaczony?

InsLAB to platforma zawierająca narzędzia do specjalistycznej analizy danych wykorzystywanych w ocenie występowania szkód w ubezpieczeniach rolnych. Efektem końcowym analizy jest raport, który zawiera wszystkie niezbędne informacje do określenia wskaźnika prawdopodobieństwa wystąpienia szkody zgodnie z deklaracją zgłaszającego wystąpienie szkody.

Co nas wyróżnia?

Dokładność pomiarów jest najważniejszym wyróżnikiem InsLAB, który istotnie wpływa na jakość otrzymywanych raportów, a co za tym idzie – decyzji o wypłaceniu szkody.

Posiadana aplikacja internetowa i mobilna pozwala na ograniczenie wizyt likwidatorów terenowych do minimum, a w przypadku wizyty terenowej – ułatwia ich pracę.

Stosowana technologia

W ramach InsLAB połączyliśmy pomiary terenowe z danymi teledetekcyjnymi (lotniczymi i satelitarnymi) w algorytmach uczenia maszynowego do przeprowadzania kompleksowych analiz. Dzięki temu zachowujemy wysoką dokładność wyników.

Funkcjonalność

Raportowanie pozwala na generowanie dokumentacji do celów sprzedażowych, obsługi szkód, overwritingu i realizacji innych celów biznesowych.

Integracja baz danych poprzez wzbogacanie InsLAB o bazę polis.

Zaawansowane filtry do wyszukiwania obiektów po wybranych parametrach.

Wielopoziomowy system przydzielania uprawnień do kont użytkowników.

Możliwość elastycznego dostosowania funkcjonalności pod klienta.

Korzyści z wdrożenia

Poprawa wyniku finansowego produktu ubezpieczeniowego poprzez generowanie oszczędności z tytułu skrócenia czasu likwidacji szkód, dzięki dokładnym raportom o wystąpieniu danej szkody. Ograniczenie listy klientów nadużywających warunków polisy ubezpieczeniowej.

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

Zobacz także – Perspektywa 360°

Seria usług i produktów związanych z pozyskaniem danych przestrzennych z każdego pułapu.

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa