TreeQuant

Wykorzystaj potencjał danych przestrzennych w leśnictwie

Czym jest TreeQuant?

Platforma zapewniająca dostęp do najnowszych i archiwalnych ogólnodostępnych danych teledetekcyjnych wraz możliwością integracji z innymi danymi przestrzennymi. Repozytorium zawiera moduły dedykowane konkretnym zadaniom z zakresu gospodarki leśnej, m.in. inwentaryzacji zasobów leśnych. Zapewnia narzędzia ułatwiające prowadzenie prac leśnych

Dla kogo jest przeznaczony?

Głównym odbiorcą są polskie nadleśnictwa i ich zagraniczne odpowiedniki, które w swym zakresie obowiązków posiadają zadania powiązane bezpośrednio z gospodarką leśną.

Co nas wyróżnia?

Z racji tego, że OPEGIEKA posiada status centrum badawczo-rozwojowego niezmiennie od 2013 r., udało się nam pozyskać środki na przeprowadzenie projektu badawczego o nazwie “TreeQuant – Opracowanie samouczącej się informatycznej platformy analitycznej wspomagającej proces zarządzania lasami w oparciu o dane obrazowe z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multi-spektralnego skanera laserowego”. Więcej o projekcie tutaj.

Dzięki niemu opracowaliśmy metodykę przetwarzania danych pozwalającą nam na dostarczenie lepszych produktów końcowych, takich jak np. mapy cech taksacyjnych, charakteryzujących się wysoką precyzją, co przekłada się na mniejszy błąd szacowania.

Stosowana technologia

Wykorzystujemy zaawansowane metody uczenia maszynowego w analizie danych. Takie podejście pozwala na uzyskanie pełniejszej i dokładniejszej informacji dotyczącej drzewostanów.

Funkcjonalność

Przeglądanie wieloczasowych ortofotomap

Zasób nadleśnictwa oraz GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) – dostęp do zgromadzonych w zasobach nadleśnictwa ortofotomap wraz z ortofotomapami z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dzięki jednej ogólnodostępnej platformie. Kompozycje CIR i RGB – możliwość zmiany kompozycji barwnych w zależności od preferencji, bez konieczności wykorzystywania specjalistycznych narzędzi do pracy na danych rastrowych. Dane archiwalne i aktualne – przeglądanie jednocześnie archiwalnych i aktualnych ortofotomap w jednym oknie. Funkcja umożliwia szybką analizę porównawczą zmian, które wystąpiły w ciągu analizowanego okresu.

Modelowanie cech drzewostanu

Modelowanie cech taksacyjnych – przy użyciu metod uczenia maszynowego oraz danych ALS modelujemy zasobność, zapas, średnią pierśnicę, zagęszczenie i wysokość górną. Funkcjonalność wymaga dostarczenia przetworzonych wyników pomiarów z powierzchni próbnych pozyskanych w ramach PUL (Planu Urządzenia Lasu). Wielkość siatki 20×20 m – cechy szacowane są w prostokątnej siatce z oczkiem o wymiarach 20 x 20 metrów oraz uśredniane do poziomu wydzielenia. Statystyki strefowe – zapewniamy narzędzie do obliczenia statystyk strefowych dla zdefiniowanych przez użytkownika obszarów, zarówno na platformie webowej jak i w aplikacji mobilnej. Szacunki brakarskie – analizy zapewniają dostęp do informacji pomocnych m.in. podczas

Projektowanie szlaków zrywkowych

Dedykowane narzędzie – platforma TreeQuant zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi wspomagających proces planowania przebiegu szlaków zrywkowych. Integracja informacji – narzędzie umożliwia projektowanie przebiegu szlaków przy jednoczesnym obliczaniu spadków na trasie i oszacowanej miąższości drewna możliwej do pozyskania z każdego szlaku. Uwzględnienie ograniczeń – przy projektowaniu narzędzie uwzględnia ograniczenia takie jak wymogi szerokości i rozmieszczenia szlaków operacyjnych oraz dopuszczalne spadki na trasie. Weryfikacja w terenie – możliwość eksportu projektu do aplikacji mobilnej, w celu przeprowadzenia weryfikacji terenowej. Aplikacja umożliwia skorygowanie przebiegu opracowanych szlaków, a także lokalizację składnicy.

Projektowanie nowo zakładanych upraw leśnych

Nachylenie i wystawa – informacje o dominującej klasie nachylenia i wystawy na podstawie analizy NMT dla każdego wydzielenia. Szczegółowe informacje – integracja z informacjami o typie siedliskowym, typie drzewostanu i składzie gatunkowym z SILP. Wysoka dokładność – wysoka dokładność danych umożliwia wskazanie mikrosiedlisk i precyzyjne odwzorowanie ukształtowania terenu pod okapem drzewostanu. Aplikacja mobilna – dostęp do informacji podczas pracy w terenie poprzez dedykowaną, zintegrowaną aplikację mobilną.

Planowanie cięć odsłaniających

Mapa zwarcia – rastrowa warstwa zwarcia poziomego drzewostanu o rozdzielczości przestrzennej 20 m. Wykorzystuje informacje o procencie pierwszych odbić lasera zarejestrowanych powyżej pewnego zdefiniowanego progu wysokościowego. Mapa gęstości chmury punktów – zapewnienie podkładów mapowych ułatwiających detekcję nalotu i podrostu, bazujących na gęstości chmury punktów w wybranych przedziałach wysokości. Nowe możliwości – szansa na optymalizację planowania cięć obsiewnych i odsłaniających poprzez dostarczenie informacji o aktualnym zwarciu drzewostanu oraz możliwym pokryciu odnowieniem podokapowym. Terenowa weryfikacja – możliwość obrysowania a następnie poddania weryfikacji terenowej przy użyciu aplikacji mobilnej, w celu ustalenia czy wskazane obszary kwalifikują się jako odnowienie naturalne.

Aplikacja mobilna

Tryb offline – wyświetlanie danych w terenie, zarówno w trybie online jak i offline. Pomiar obiektu – opcja terenowego pomiaru punktów, linii i poligonów wraz z opcją analizy cech taksacyjnych dla wybranych obiektów. Pomiar powierzchni – lokalizacja powierzchni kołowych i zapis pomiarów drzew na powierzchniach próbnych. Synchronizacja z repozytorium

Obsługiwane zbiory danych

W repozytorium integrujemy dane przestrzenne pochodzące z różnych źródeł. Podstawę stanowią dane rastrowe zebrane i udostępniane przez GUGiK, takie jak ortofotomapy i NMT. Drugą grupę stanowią produkty pochodne, powstające w wyniku przetworzenia ogólnodostępnych danych ALS. Zbiór danych uzupełniamy też o wektorowe dane z bazy SILP, które dostarczane są przez nadleśnictwo.

Dane wektorowe:

warstwy SILP,

szablony map leśnych opartych o warstwy LMN,

siatka kwadratów modelowanych cech o wymiarach 20×20 m (zasobność, zapas, wysokość górna, średnia pierśnica, zagęszczenie).

Dane rastrowe:

ortofotomapy,

wysokościowy model koron,

numeryczny model terenu,

mapa spadków,

mapa zwarcia,

mapy gęstości chmur punktów w wybranych przedziałach wysokościowych.

Korzyści z wdrożenia

Większa kontrola nad realnymi zasobami drewna na terenie nadleśnictw. Możliwość pobrania danych do aplikacji mobilnej, by praca terenowa była niezależna od dostępu do Internetu i zasobów sieciowych. Lepsze planowanie zużycia zasobów drewna i ich regularnego odnawiania. Szybsza reakcja na nagłe zmiany zachodzące w gospodarce leśnej.

Inne produkty

Dla pełniejszego pokazania naszych działań zachęcamy do zapoznania się z naszymi innymi produktami

Zobacz także – Perspektywa 360°

Seria usług i produktów związanych z pozyskaniem danych przestrzennych z każdego pułapu.

OPEGIEKA Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 11 82-300 Elbląg

tel. +48 (55) 237 60 00
fax +48 (55) 237 60 01

Oddział w Warszawie
ul. Grzybowska 80/82 lok.
700 00-844 Warszawa